20.10.2023. Statut Dječjeg vrtića Smilje    532 kB

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću

Tijela javne vlasti nadležna za izradu nacrta zakona i podzakonskih akata dužna su radi informiranja javnosti na svojim internetskim stranicama objaviti uz godišnji plan normativnih aktivnosti i plan savjetovanja o nacrtima zakona i drugih propisa koji se odnose na njihovo područje rada.

Tijela javne vlasti iz stavka 1. ovog članka dužna su objaviti na internetskoj stranici nacrt zakona i drugog propisa o kojem se provodi javno savjetovanje sa zainteresiranom javnosti, u pravilu u trajanju od 30 dana, uz objavu razloga za donošenje i ciljeva koji se žele postići savjetovanjem.

Nakon provedenog savjetovanja tijela javne vlasti dužna su o prihvaćenim i neprihvaćenim primjedbama i prijedlozima obavijestiti zainteresiranu javnost putem svoje internetske stranice na kojoj trebaju objaviti izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću koje dostavljaju Vladi Republike Hrvatske.

Odredbe stavaka 1., 2. i 3. ovog članka primjenjuju se na odgovarajući način u postupku donošenja općih akata jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i pravnih osoba s javnim ovlastima, kojima uređuju pitanja iz svog djelokruga, a kojima se neposredno ostvaruju potrebe građana ili druga pitanja od interesa za opću dobrobit građana i pravnih osoba na njihovu području, odnosno na području njihove djelatnosti (uređenje naselja i stanovanja, prostorno planiranje, komunalna djelatnost i druge javne službe, zaštita okoliša, i drugo).

SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU – u razdoblju od 16. veljače do 16. ožujka 2023.

Obrazac-savjetovanje-Prijedlog odluke o naplati U DV Smilje

Pravilnik o upisu – primjer 2022 2023

OPĆI AKTI I PROPISI

Odluka o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u dječje vrtiće grada Šibenika

Odluka o dopuni Odluke o mjerilima za naplatu usluga DV Smilje

Izmjene i dopune pravilnika o upisima u mjerilima upisa u DV Smilje

Odluka o mjerilima za naplatu usluga DV Smilje.pdf

Odluka o mjerilima za naplatu usluga DV Smilje (.docx)

Pravilnik o upisima i mjerilima upisa djece u DV Smilje(.docx)

 37 kB25 kB

466 kB

32 kB

32 kB

34 kB

Izmjene i dopune pravilnika o radu DV Smilje, prosinac 2020 80 kB
Izmjene i dopune pravilnika o radu DV Smilje, studeni 2019 80 kB
Pravilnik o zaštiti i obradi arhivskog gradiva.docx 59 kB
Statut Dječjeg vrtića Smilje 247 kB
Izmjene i dopune Statuta DV Smilje 78 kB
Pravilnik o radu DV Smilje 238 kB
Izmjene i dopune pravilnika o radu DV Smilje, travanj 2016 53 kB
Izmjene i dopune pravilnika o radu DV Smilje, prosinac 2016 77 kB
Izmjene i dopune pravilnika o radu DV Smilje, veljača 2019 80 kB
Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu  DV Smilje 283 kB
Kućni red DV Smilje 153 kB
Godišnje izvješće DV Smilje za 2016./17. pedagošku godinu 2599 kB
Godišnji plan i program rada DV Smilje za 2017./18. pedagošku godinu 1807 kB
Kurikulum DV Smilje za 2017./18. pedagošku godinu 1404 kB
Godišnje izvješće DV Smilje za 2015./16. pedagošku godinu 875 kB
Godišnji plan i program rada DV Smilje za 2016./17. pedagošku godinu 552 kB
Kurikulum DV Smilje za 2016./17. pedagošku godinu 527 kB