Redoviti razvojni programi

Namjena redovitog razvojnog programa je njega, odgoj, obrazovanje, zdravstvena zaštita, prehrana i socijalna skrb djece rane i predškolske dobi prilagođena razvojnim mogućnostima, sposobnostima i potrebama djece. Zdrav rast i razvoj se potiču kroz četiri razvojna područja: motorika i zdravlje, socioemocionalni razvoj spoznajni razvoj i komunikacija, izražavanje i stvaranje

Poticanjem djetetova razvoja kroz navedena područja, jača se djetetova autonomnost i omogućuje mu se izražavanje njegovih stvaralačkih i kreativnih svojstava. Zastupljenost i karakter konkretnih zadaća u pojedinim područjima razvoja određuje se planom rada svake pojedine skupine prema razvojnim osobinama i mogućnostima djece te dominantnim potrebama djece.

Program se ostvaruje u kraćem 5,5 satnom jutarnjem boravku, kao i primarnom i smjenskom 10 satnom boravku. Kod planiranja rada velika se pažnja polaže kreiranju organizacijsko-materijalnog i socijalnog konteksta koji mora biti u funkciji poticanja djetetove igre, njegovog aktivnog istraživanja materijala i svijeta koji ga okružuje, stjecanje različitog iskustva i učenja. Dijete u vrtiću uči spontano, kroz igru u bogatoj materijalnoj sredini, ono uči čineći. Važno je da dijete u uvjetima dječjeg vrtića ima mogućnost uspostavljanja i proširivanja emocionalnih i socijalnih veza u interakciji s odraslima i drugom djecom.

Za planiranje rada s djecom s posebnim razvojnim potrebama: darovitom djecom i djecom s teškoćama u razvoju, vrijede iste zakonitosti i postavke programa s naglaskom na individualizirani rad prema specifičnim posebnim potrebama djeteta.

Redoviti razvojni program proširen dodatnim dramsko scenskim sadržajima

Program je namijenjen djeci uzrasta od 3. godine do polaska u školu i ostvaruje se kroz redoviti odgojno-obrazovni rad integrirajući dramsko scenske sadržaje u sva razvojna područja kroz svakodnevne odgojno-obrazovne situacije (svi poticaji u grupi) i kroz planski stvorene situacije (predstave i dramsko scenske prikaze u grupi i van vrtića).

Program nudi djeci mogućnost upoznavanja sa raznovrsnim formama dramsko-scenskog izraza kroz kreativno izražavanje i stvaranje putem igraonica i radionica. Namjena programa je  razvijanje dječje socijalne kompetencije uz pomoć lutke,  poticanje govornog razvoja, verbalnog i neverbalnog stvaralaštva. Lutka se koristi kao odgojno sredstvo s naglaskom na Brogginijevoj metodičkoj klasifikaciji, te se u sklopu programa stvara poseban fond raznovrsnih lutaka, kostima i dramatizacija, a postignuća djece se prezentiraju širokoj društvenoj zajednici. U sklopu programa roditelji se potiču na uključivanje i aktivnu suradnju u realizaciji programa.

Program katoličkog vjerskog odgoja

Namjena programa je razvijanje religiozne dimenzije djeteta, osposobljavajući ga (primjereno njegovoj dobi) za otkrivanje, prihvaćanje i življenje autentičnih vrednota Evanđelja u odnosu na sebe, drugoga i na poseban način prema Bogu kao dobrom Ocu i Stvoritelju. Cilj je pobuđivanje dječjih potencijala u svim razvojnim područjima, posebno metodom stvaralačkog pripovijedanja i izražajnog čitanja biblijskih i književno-umjetničkih tekstova za predškolsku dob. Kroz svakodnevne aktivnosti razvijaju se vrednote povjerenja, zahvalnosti, darivanja, suosjećanja i suradnje s bližnjima.

Program predškole

Provođenje  programa predškole omogućeno je u svim vrtićkim  skupinama ustanove DV  „Smilje“. Program se temelji na Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97/, 107/07 i 94/13) i podzakonskim aktima, na Programskom usmjerenju odgoja i obrazovanja predškolske djece (Glasnik Ministarstva prosvjete i kulture RH, br.7/8 od 10. lipnja 1991.god.), Državnom pedagoškom standardu te na Nacionalnom kurikulumu za rani i predškolski odgoj i obrazovanje. Prilagođen je razvojnim potrebama djece, socijalnim, ekonomskim, kulturnim, vjerskim i drugim potrebama obitelji djece polaznika našeg vrtića.

Program predškole je od 2014. godine zakonski obavezan za svu djecu u godini prije polaska u školu. Za djecu koja nisu uključena u redovne, cjelodnevne ili kraće, predškolske programe omogućeno je polaženje programa predškole integriranog u redovne odgojno obrazovne skupine. Kao takav, program se provodi u periodu  od 01.listopada do 31.svibnja za tekuću pedagošku godinu u trajanju od min 150 sati do maksimalno 250 sati. Program predškole u trajanju do max. 250 sati je besplatan za svu djecu u godini prije polaska u osnovnu školu.

Namjena programa je osigurati okruženje (prostor, oprema, skupina vršnjaka, odrasle osobe, zbivanja, djelatnosti) u kojem će dijete u godini prije polaska u školu razvijati svoje potencijale (tjelesne, emocionalne, socijalne i intelektualne), te kroz zadovoljenje djetetovih aktualnih potreba i interesa, razviti samostalnost, steći znanja, vještine i navike koje će mu pružiti sigurnost nužnu za svladavanje školskog programa i djelovanje u novim životnim uvjetima.

Zdravstveno rekreativni program „ ZIMOVANJE“

U skladu s Programskim usmjerenjem odgoja i obrazovanja predškolske djece, program ima u vidu osnovne potrebe predškolskog djeteta. Program je verificiran u 12. mjesecu 2014. Zimovanje djece predškolske dobi je oblik organiziranog višednevnog boravka u prirodi.

Cilj programa je osigurati aktivni odmor djece u povoljnijim klimatskim uvjetima, što pozitivno utječe ne samo na unapređivanje zdravlja, nego i na poboljšanje cjelokupnog antropološkog statusa djece (osamostaljivanje, samopouzdanje). Program je namijenjen djeci od  5. do 7. godine života i realizira se na temelju dobrovoljne odluke roditelja o sudjelovanju njegovog djeteta u programu.

Program ostvaruju matični odgajatelji  uz podršku animatora (40 djece na  2 animatora) i zdravstvene voditeljice Zdenke Pauk.

Program za roditelje „Rastimo zajedno“

Program za roditelje „Rastimo zajedno“ razvijen je u okviru UNICEF-ovog Programa za rani razvoj djece i poticajno roditeljstvo („Prve tri su najvažnije“) s ciljem osnaživanja odgajatelja i stručnih suradnika u predškolskim ustanovama za pružanje podrške roditeljima u najboljem interesu djece. Radionice omogućuju protok novih informacija, znanja, vještina i  podrške roditeljima, te promiču rast i razvoj roditelja i djeteta. Roditelji s voditeljicama i drugim roditeljima razmjenjuju ideje o načinima na koje žive svoje roditeljstvo, upoznaju se sa znanstvenim stajalištima o pozitivnoj interakciji roditelja i djeteta, roditeljstvu na dobrobit djeteta (i roditelja), preispituju vrijednosti u podlozi vlastitog roditeljstva, uče o potrebama djece i načinima njihova zadovoljavanja, te vježbaju komunikacijske vještine. Program je namijenjen roditeljima djece dobi od 1-4 godine života, a provodi se kroz 11 radioničkih susreta (jedna radionica tjedno u trajanju od 2 sata), te je cjelokupno trajanje ciklusa radionica cca. 2,5 mj. Voditeljice programa su certificirane i posebno educirane za provođenje ovog programa.